Navigace

Obsah

2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 11. 2018

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

                 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 76/2018 bylo schváleno.

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky pověřuje starostu obce, aby zadal
  Ing. Jiřímu Kejvalovi (Projektová a konzultační kancelář pro dopravní stavby Kutná Hora) přípravu projektů na opravu MK od dětského hřiště k sil. č. I/38 a na opravu MK od dětského hřiště k sil. č. III/33825.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 77/2018 bylo schváleno.

 

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, aby se stal oprávněnou osobou v portálu dotací MMR.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 78/2018 bylo schváleno.

 

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s posunutím termínu čerpání dotace z MMR pro pořízení digitálního Územního plánu obce Horky, a to do 30. 06. 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 79/2018 bylo schváleno.

 

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Územního plánu obce Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 80/2018 bylo schváleno.

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořízení znaku obce na budovou OÚ Horky a vyhotovení vlajek obce Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 81/2018 bylo schváleno.

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5/2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 82/2018 bylo schváleno.

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Pavla Chámu, DiS., aby zastupoval obec Horky na všech jednáních v DSO Potěhy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 83/2018 bylo schváleno.

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, aby zastupoval obec Horky na všech jednáních v DSO Mikroregion Čáslavsko.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 84/2018 bylo schváleno.

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě

č. 651/293/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 85/2018 bylo schváleno.

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořízení geometrické magnetické stavebnice pro MŠ Potěhy v hodnotě do určené částky dle schváleného rozpočtu obce Horky na rok 2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 86/2018 bylo schváleno.

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 26. 11. 2018 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

1) Úvod

                2)Aktuální dění v obci

3) Návrh rozpočtu na rok 2019

4)Různé, Diskuze, Závěr.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 87/2018 bylo schváleno.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. 11. 2018

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Kodešovou a pana Luboše Krumla
a zapisovatelem Bc. Josefa Maška, MPA.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. UST-1/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zvolenými zastupiteli obce
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu ustavujícího zastupitelstva
 5. Volba volební komise
 6. Schválení volebních řádů pro volbu starosty a místostarosty(ů)
 7. Stanovení počtu místostarostů
 8. Volba starosty obce
 9. Volba místostarosty(ů) obce
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba předsedy finančního výboru
 12. Schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
 13. Stanovení termínu prvního řádného jednání zastupitelstva obce
 14. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-2/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje členy volební komise paní Kateřinu Veselou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. UST-3/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty(ů) postupem navrženým předsedajícím ve volebním řádu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. UST-4/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje pro volební období 2018–2022 dva neuvolněné místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. UST-5/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje místostarostkou, která bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nebude vykonávat svojí funkci, paní Ivetu Maškovou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1.

Usnesení č. UST-6/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky zřizuje kontrolní výbor a určuje předsedou tohoto výboru pana Luboše Krumla a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. UST-7/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky zřizuje finanční výbor a určuje předsedou tohoto výboru paní Kateřinu Veselou a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. UST-8/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje odměnu neuvolněných členů: zastupitel 1.100,-- Kč, místostarosta 2.200,--, pověřený místostarosta 3.500,-- Kč a starosta zákonné minimum neuvolněného starosty zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru dle aktuálně platného nařízení vlády.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-9/2018 bylo schváleno.

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje první řádné zasedání na pondělí 12. 11. 2018 s obvyklým programem.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-10/2018 bylo schváleno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------