Navigace

Obsah

2019

23. 09. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 59/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku 1.000,-- Kč při úmrtí paní XXXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 60/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 61/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odpis finanční částky z účtu 069 ve výši 2.048.392,25 Kč a z účtu 251 částku 200.000,-- Kč. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 62/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní XXXXXXXXX
o napojení sousední nemovitosti na místní komunikaci formou zřízení sjezdu z pozemku  č. st. 109 na pozemek p.č. 709/3.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 63/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu uzavření kupní smlouvy na pořízení nemovitostí: pozemek č. st. 376 – zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je stavba – obchod č.p. 111 – Horky; pozemek parc. č. 709/2 – ostatní plocha; vše v k.ú. Horky u Čáslavi a pověřuje starostu obce jednáním s majitelkou nemovitosti a objednáním vyhotovení znaleckého posudku.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 64/2019 bylo schváleno.

 

26. 08. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 56/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje následující termíny zasedání: 23. 09.; 14. 10.; 04. 11.; 25. 11. a 16. 12. 2019 vždy od 18:00 s navrženým programem jednání:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

 

2) Aktuální dění v obci

 

3) Různé – diskuse – závěr

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 57/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se konal 2-3x týdně (vždy 1 hodinu) sportovní oddíl šermu TJ Slovanu Horky pod vedením pana Hoyera v sále OÚ Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 58/2019 bylo schváleno.

 

29. 07. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 54/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění reklamního poutače na zábradlí u č.p. 34 pro akci na Ranči Dalu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 55/2019 bylo schváleno.

 

15. 07. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Schválení zhotovitele zakázky malého rozsahu Horky – rekonstrukce
komunikace na p.č. 2676 a uzavření související smlouvy.

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 52/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zakázky malého rozsahu „Horky – rekonstrukce komunikace na p.č. 2676“ a uzavření související smlouvy s vítězem výběrového řízení spol. VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou, IČ: 07678452.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 53/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. 07. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 49/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s poskytnutím příspěvku na pohřeb ve výši 1.000,-- Kč při úmrtí paní XXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 50/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se dne 15.07.2019 konalo mimořádné zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu: Schválení zhotovitele zakázky malého rozsahu Horky – rekonstrukce komunikace na p.č. 2676 a uzavření související smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 51/2019 bylo schváleno.

 

10. 06. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS. a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 46/2019 bylo schváleno.

 

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje neuskutečnit záměr prodeje pozemku č. 2647/1 v k.ú. Horky u Čáslavi.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 47/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby na zakázku malého rozsahu „Horky – rekonstrukce komunikace na p.č. 2676“ byly osloveny společnosti k podání cenové nabídky:  

 • MZA Stavby s.r.o.,
 • TES, spol. s r.o.   
 • VMJ STAVBY Novotný s.r.o.,

stanovuje termín podávání nabídek do 10. 07. 2019 do 17:00

a stanovuje komisi pro otevírání obálek dne 10. 07. 2019 od 17:15:

 • Ing. Antonín Hejzlar
 • Iveta Mašková
 • Pavel Cháma, DiS.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 48/2019 bylo schváleno.

 

20. 05. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 38/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává Územní plán Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 39/2019 bylo schváleno.

 

 • Zastupitelstvu obce byla předložena informace o konání veřejné sbírky na pořízení CT do Městské nemocnice Čáslav.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 10.000,-- Kč na pořízení nového CT do Městské nemocnice Čáslav.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 40/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce akcionáře obce Horky pana Ing. Antonína Hejzlara, pro účast na valné hromadě VHS Vrchlice – Maleč, a.s.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 41/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Horky za rok 2018. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 42/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Horky za rok 2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 43/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce mezi obcí Horky a zastupitelkou obce paní Lenkou Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 44/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje termíny zasedání o letních prázdninách: 01.07., 29.07. a 26.08.2019 vždy od 18:00 s navrženým programem jednání: 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 45/2019 bylo schváleno.

 

29. 04. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS. a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 35/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění návrhu závěrečného účtu obce Horky na úřední desku k připomínkování občanům.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 36/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu neuvolněného starosty obce od II.Q. 2019 ve výši dle nařízení vlády č. 202/2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 37/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08. 04. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 25/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku 1.000,-- Kč TJ Slovanu Horky na pořádání turnaje starých gard.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje neposkytnout finanční příspěvek Lince bezpečí, z.s.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 28/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh závěrečného účtu DSO Rozvoj venkova Potěhy za rok 2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 29/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 22/2019 ze dne 18. 03. 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 30/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout příspěvek na činnost pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, ve výši 1.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 31/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouva bude uzavřena se všem nájemci hrobových míst.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 32/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout sál paní Jxxx Pxxx dne 28. 09. 2019 za obvyklou částku.

 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 33/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje k provedení přezkoumání hospodaření obce Horky (auditu) za rok 2019 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora schvaluje Doc. Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 34/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 03. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 21/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje neposkytnout příspěvek na činnost pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje neposkytnout finanční příspěvek SDH Bratčice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje poskytnout 3x finanční příspěvek ve výši 1.000,-- Kč pro rodiče nově narozených občánků.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 02. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

            a určuje ověřovatelkami zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 15/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2019 (o oběhu účetních dokladů).

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 2/2019 (o zabezpečení zákona o finanční kontrole).

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje odpisový plán na rok 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořádání a program zájezdu pro dospělé do HDK na Jesus Christ Superstar dne 19. 05. 2019 od 15:00 (resp. 12:00), za nevratný příspěvek na vstupné ve výši 200,-- Kč/osoba, s objednáním autobusové dopravy od spol. ARRIVA a pověřuje vedoucím zájezdu paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje prořez označených stromů vč. těch napadených kůrovcem, formou samovýroby palivového dřeva občanům obce Horky za částku 100,-- Kč/prm.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/2019 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. 02. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

            a určuje ověřovateli zápisu pana Luboše Krumla a Bc. Petru Mužíkovou, DiS..

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 7/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvu obce schvaluje smlouvu o pronájmu prostor na OÚ Horky mezi obcí Horky a paní XXXXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s předloženým návrhem stanov DSO Mikroregion Čáslavsko.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s předloženým návrhem veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čáslav a obcí Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje
  • neuzavřít smlouvu o vzájemné podpoře a spolupráci mezi obcí Horky a spol. XXXXXX
  • nevydat povolení k umístění hracího prostoru podle § 115 písmeno a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. 
  •  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s povolením pokácení stromu org. ŘSD, který se nachází u silnice č. I/38.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termíny konání zasedání ZO Horky v I. pol. roku 2019: 25. 02., 18. 03., 08. 04., 29. 04.,
  20. 05. a 10. 06. 2019 vždy od 18:00 v kanceláři OÚ Horky s navrženým program zasedání:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

            2) Aktuální dění v obci

            3) Různé – diskuse – závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky bere na vědomí zpracovanou pasportizaci místních komunikací.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 01. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

            a určuje ověřovatelkami zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 1/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvu obce souhlasí s vyhotovením znaleckého posudku od Ing. XXXXX ohledně určení ceny za cestu, kterou mají v pronájmu pánové XXXXXXX a XXXXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s poskytnutím příspěvku na pohřeb ve výši 1.000,-- Kč při úmrtí paní XXXXX a XXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje cenovou nabídku na opravu podlahy v sále OÚ od XXXXXXXXX v ceně 117.915,-- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s poskytnutím příspěvku na školkovné rodičům dětí, které navštěvují MŠ Tupadly, a to ve výši 150,-- Kč/měsíc/dítě.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 5/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 04. 02. 2019 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2019 bylo schváleno.

2018

17. 12. 2018

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání: 
                1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

            a určuje ověřovateli zápisu pana Luboše Krumla a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 92/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s návrhem střednědobého výhledu na rok 2019 – 2023 a návrhem rozpočtu na rok 2019 od DSO Rozvoj venkova Potěhy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 93/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s návrhem Stanov DSO Rozvoj venkova Potěhy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 94/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 6/2018.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 95/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje rozpočet obce Horky na rok 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 96/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Horky a TJ Slovan Horky o poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením č. 6/2018.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 97/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě mezi obcí Horky a AVE odpadové hospodářství s.r.o., který upravuje ceny svozu odpadu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 98/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje navrhovanou změnu v územním plánu obce Horky, která se týká pozemku p.č. 2610, k.ú. Horky a která mění původní účel pro průmyslové využití na zeleň soukromou a vyhrazenou z občanské vybavenosti.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 99/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pronájem sálu paní Lence Kodešové dne 16. 03. 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 100/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje poskytnutí příspěvku 1.000,-- Kč při úmrtí paní ********* a 1.000,-- Kč při narození dítěte rodičům ***********.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 101/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Horky k 31. 12. 2018, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., „O účetnictví“ (§ 29 a 30), bude provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Horky k 31. 12. 2018 takto:

     K řízení inventarizačních prací a kontrole ustanovuji inventarizační komisi ve složení:

Předseda komise:  Luboš Kruml

Členové komise:   Bc. Petra Mužíková, DiS. 

                                Lenka Kodešová

     Úkolem inventarizační komise je:

 • projednat inventarizační zápis a návrh na vypořádání případných inventarizačních rozdílů;
 • podílet se na vyhotovení inventarizačních seznamů a soupisů;
 • zpracování návrhu likvidace poškozené nebo nadbytečného majetku.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. 102/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 17. 12. 2018 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

        1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 103/2018 bylo schváleno.

---------------------------------------------------------------------

26. 11. 2018

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 88/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje ověřovatelkami zápisu paní Lenku Kodešovou a Kateřinu Veselou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 89/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu MK z důvodu víceprací.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 90/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 17. 12. 2018 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

 

 •        1) Úvod

2)Aktuální dění v obci

3) Schválení rozpočtů na rok 2019

4)Různé, Diskuze, Závěr.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 91/2018 bylo schváleno.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 11. 2018

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

                 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 76/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky pověřuje starostu obce, aby zadal
  Ing. Jiřímu Kejvalovi (Projektová a konzultační kancelář pro dopravní stavby Kutná Hora) přípravu projektů na opravu MK od dětského hřiště k sil. č. I/38 a na opravu MK od dětského hřiště k sil. č. III/33825.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 77/2018 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, aby se stal oprávněnou osobou v portálu dotací MMR.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 78/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s posunutím termínu čerpání dotace z MMR pro pořízení digitálního Územního plánu obce Horky, a to do 30. 06. 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 79/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Územního plánu obce Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 80/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořízení znaku obce na budovou OÚ Horky a vyhotovení vlajek obce Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 81/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5/2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 82/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Pavla Chámu, DiS., aby zastupoval obec Horky na všech jednáních v DSO Rozvoj venkova Potěhy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 83/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, aby zastupoval obec Horky na všech jednáních v DSO Mikroregion Čáslavsko.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 84/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě

č. 651/293/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 85/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořízení geometrické magnetické stavebnice pro MŠ Potěhy v hodnotě do určené částky dle schváleného rozpočtu obce Horky na rok 2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 86/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 26. 11. 2018 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

1) Úvod

                2)Aktuální dění v obci

3) Návrh rozpočtu na rok 2019

4)Různé, Diskuze, Závěr.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 87/2018 bylo schváleno.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. 11. 2018

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Kodešovou a pana Luboše Krumla
a zapisovatelem Bc. Josefa Maška, MPA.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. UST-1/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zvolenými zastupiteli obce
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu ustavujícího zastupitelstva
 5. Volba volební komise
 6. Schválení volebních řádů pro volbu starosty a místostarosty(ů)
 7. Stanovení počtu místostarostů
 8. Volba starosty obce
 9. Volba místostarosty(ů) obce
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba předsedy finančního výboru
 12. Schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
 13. Stanovení termínu prvního řádného jednání zastupitelstva obce
 14. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-2/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje členy volební komise paní Kateřinu Veselou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. UST-3/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty(ů) postupem navrženým předsedajícím ve volebním řádu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. UST-4/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje pro volební období 2018–2022 dva neuvolněné místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. UST-5/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje místostarostkou, která bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nebude vykonávat svojí funkci, paní Ivetu Maškovou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1.

Usnesení č. UST-6/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky zřizuje kontrolní výbor a určuje předsedou tohoto výboru pana Luboše Krumla a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. UST-7/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky zřizuje finanční výbor a určuje předsedou tohoto výboru paní Kateřinu Veselou a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. UST-8/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje odměnu neuvolněných členů: zastupitel 1.100,-- Kč, místostarosta 2.200,--, pověřený místostarosta 3.500,-- Kč a starosta zákonné minimum neuvolněného starosty zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru dle aktuálně platného nařízení vlády.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-9/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje první řádné zasedání na pondělí 12. 11. 2018 s obvyklým programem.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-10/2018 bylo schváleno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------