Navigace

Obsah

Zpět

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horky 2018

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horky,

konaného dne 02. 11. 2018 od 18:00 hodin.

 

0. Přítomni:

 • zvolení členové zastupitelstva (v pořadí dle času příchodu): Iveta Mašková, Pavel Cháma, DiS., Ing. Antonín Hejzlar, Kateřina Veselá, Bc. Petra Mužíková, DiS., Lenka Kodešová a Luboš Kruml;
 • dále: Bc. Josef Mašek, MPA;
 • občané obce a hosté: ---.

 

1. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Horky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním místostarostou obce Ing. Antonínem Hejzlarem (dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Horky zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2018 do 02. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

 

2. Složení slibu zvolenými zastupiteli obce

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Horky a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 

 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Lenku Kodešovou a pana Luboše Krumla
a zapisovatelem Bc. Josefa Maška, MPA. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Kodešovou a pana Luboše Krumla
a zapisovatelem Bc. Josefa Maška, MPA.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. UST-1/2018 bylo schváleno.

 

4. Schválení programu ustavujícího zastupitelstva

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zvolenými zastupiteli obce
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu ustavujícího zastupitelstva
 5. Volba volební komise
 6. Schválení volebních řádů pro volbu starosty a místostarosty(ů)
 7. Stanovení počtu místostarostů
 8. Volba starosty obce
 9. Volba místostarosty(ů) obce
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba předsedy finančního výboru
 12. Schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
 13. Stanovení termínu prvního řádného jednání zastupitelstva obce
 14. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-2/2018 bylo schváleno.

 

5. Volba volební komise

Předsedající navrhl určit členy volební komise paní Kateřinu Veselou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje členy volební komise paní Kateřinu Veselou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. UST-3/2018 bylo schváleno.

 

6. Schválení volebních řádů pro volbu starosty a místostarosty(ů):

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty(ů) formou tajné volby dle připraveného návrhu volebního řádu (příloha č. 3), kdy budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou volební komisí spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty(ů) postupem navrženým předsedajícím ve volebním řádu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. UST-4/2018 bylo schváleno.

 

7. Stanovení počtu místostarostů


Předsedající navrhl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, budou voleni dva neuvolnění místostarostové, jelikož tento počet se v obci praktikoval již v minulých volebních obdobích. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu počtu místostarostů. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje pro volební období 2018–2022 dva neuvolněné místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. UST-5/2018 bylo schváleno.

 

8. Volba starosty obce

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k úpravě hlasovacího lístku dle volebního řádu, vložení do orazítkované obálky a vhození této obálky do volební urny. Po odvolení všech členů zastupitelstva provedla volební komise vyjmutí hlasovacích obálek z volební urny a provedla sčítání hlasovacích lístků. Volební komise konstatovala, že všech sedm hlasů bylo platných. Výsledek volby: 6 hlasů obdržel Ing. Antonín Hejzlar a 1 hlas obdržel pan Pavel Cháma, DiS.

Zastupitelstvo obce Horky zvolilo starostou obce Ing. Antonína Hejzlara.

9. Volba místostarosty(ů) obce

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k úpravě hlasovacího lístku dle volebního řádu, vložení do orazítkované obálky a vhození této obálky do volební urny. Po odvolení všech členů zastupitelstva provedla volební komise vyjmutí hlasovacích obálek z volební urny a provedla sčítání hlasovacích lístků. Volební komise konstatovala, že všech čtrnáct hlasů bylo platných. Výsledek volby: 6 hlasů obdržela paní Iveta Mašková, 5 hlasů obdržel pan Pavel Cháma, DiS. a 3 hlasy obdržela paní Kateřina Veselá. 

Zastupitelstvo obce Horky zvolilo místostarosty obce Horky paní Ivetu Maškovou a pana Pavla Chámu, DiS.

Předsedající navrhl, aby paní Iveta Mašková vykonávala zároveň funkci místostarostky dle § 104 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), která zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje místostarostkou, která bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nebude vykonávat svojí funkci, paní Ivetu Maškovou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1.

Usnesení č. UST-6/2018 bylo schváleno.

 

 

10. Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající navrhl určit předsedou kontrolního výboru pana Luboše Krumla a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky zřizuje kontrolní výbor a určuje předsedou tohoto výboru pana Luboše Krumla a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. UST-7/2018 bylo schváleno.

 

11. Volba předsedy finančního výboru

Předsedající navrhl určit předsedou finančního výboru paní Kateřinu Veselou a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky zřizuje finanční výbor a určuje předsedou tohoto výboru paní Kateřinu Veselou a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. UST-8/2018 bylo schváleno.

 

12. Schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva

 

Předsedající navrhl následující výši odměn neuvolněných členů: zastupitel 1.100,-- Kč, místostarosta 2.200,--, pověřený místostarosta 3.500,-- Kč a starosta zákonné minimum neuvolněného starosty zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru, dle aktuálně platného nařízení vlády (např. nyní č. 318/2017), které odpovídá 30 % z částky, která náleží uvolněnému starostovi obce. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje odměnu neuvolněných členů: zastupitel 1.100,-- Kč, místostarosta 2.200,--, pověřený místostarosta 3.500,-- Kč a starosta zákonné minimum neuvolněného starosty zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru dle aktuálně platného nařízení vlády.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-9/2018 bylo schváleno.

 

13. Stanovení termínu prvního řádného jednání zastupitelstva obce

 

Předsedající navrhl, aby se první řádné zasedání zastupitelstva uskutečnilo v pondělí 12. 11. 2018 s obvyklým programem. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje první řádné zasedání na pondělí 12. 11. 2018 s obvyklým programem.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-10/2018 bylo schváleno.

 

14. Závěr

Předsedající závěrem zavedl diskuzi k přípravě následujících kulturních akcí a vyzval zastupitele, aby na příští zasedání nadnesli další návrhy. 

Bc. Petra Mužíková, DiS., navrhla pedikúru pod vedením paní Evy Brebisové a kavárničku pro starší občany v budově OÚ. Bylo konstatováno, aby byla paní Eva Brebisová pozvána na příští zasedání k přednesení dalších informací.

Předsedající seznámil zastupitele s postupem realizace opravy vozovky, předpokládaný termín pokládky povrchu přislíbil dodavatel stavby na 16. – 17. 11. 2018.

Na úplném závěru předsedající apeloval na zastupitele, aby byla dána možnost rozvíjet nápady a případnou aktivitu kandidátům, kteří neuspěli v letošních volbách do zastupitelstva obce, avšak vždy po projednání před celým zastupitelstvem.

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:10 hod.

 

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 

Zápis byl vyhotoven dne: 03. 11. 2018 a obsahuje 6 stran.

Zapisovatel:                     Bc. Josef Mašek, MPA              ...........................................

 

Zápis byl dále dne 12. 11. 2018 podepsán:

Ověřovatelé:                   Luboš Kruml                    ...........................................

                                          Lenka Kodešová              ...........................................

 

 Starosta:                         Ing. Antonín Hejzlar              ...........................................

 

Místostarostové:            Iveta Mašková                ...........................................

                                         Pavel Cháma, DiS.              ...........................................

 

Razítko obce:

Vyvěšeno: 12. 11. 2018

Zodpovídá: Správce webu

Zpět