Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Horky
Horkyu Čáslavi

Usnesení zastupitelstva

2023

06.03.2023

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

                     1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
                      zápisu

                     2) Aktuální dění v obci

                     3) Různé – diskuse – závěr    

                     a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS..

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2 

            Usnesení č. 17/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje cenovou nabídku na rozštěpkování náletů na Skalce ve výši 40.000,-Kč / 1 ha.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/2023 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky nesouhlasí s předloženým cenovým návrhem firmy JUFA s.r.o. a pověřuje starostu k dalšímu jednání.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/2023 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s koupí pozemku p.č. 2645 za cenu 30 Kč/m2 a pověřuje starostu obce pana Pavla Chámu, DiS. k uzavření kupní smlouvy na uvedený pozemek

 

 Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

            Usnesení č. 20/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s poskytnutím bezúročné zápůjčky ve výši 150 000 Kč na dobu do 31. 8. 2023

 

 Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

            Usnesení č. 21/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky zamítá poskytnutí finančního daru pro Zdravotní klaun, o.p.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

            Usnesení č. 22/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s vyvěšením reklamní plachty na křižovatku Potěhy/Žleby pro Ranch Dalu Kohohlody. Cenu za umístění reklamní plachty stanovuje Zastupitelstvo obce Horky ve výši 1.000Kč / 1ks / měsíc. Zároveň Zastupitelstvo obce Horky podmiňuje umístění reklamní plachty tak, aby nebránila výhledu do křižovatky Potěhy/Žleby.

 

 Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

            Usnesení č. 23/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje havarijní plán skladu Potěhy, ČEPRO a.s..

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

            Usnesení č. 24/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 1/2023.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 25/2023 bylo schváleno.

 

06.02.2023

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Pavla Zajíce a pan Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

      Usnesení č. 5/2023 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Směrnici oběhu účetních dokladů.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 6/2023 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje nabídku na kácení stromů na Skalce v celkové výši 78.000,- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 Zdrželi se 0

      Usnesení č. 7/2023 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky zamítá nabídku na rozštěpkování náletů na Skalce.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

            Usnesení č. 8/2023 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky odmítá navázat spolupráci s firmou Recycling - kovové odpady a.s. při likvidaci odpadů.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

           Usnesení č. 9/2023 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje cenovou nabídku na modernizaci webových stránek obce od firmy Galileo Corporation s.r.o..

 

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 0 Zdrželi se 4

           Usnesení č. 10/2023 nebylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky zamítá předloženou nabídku navýšení nájemného pozemků FVE Horky a pověřuje starostu obce dalším jednáním.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

           Usnesení č. 11/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky pověřuje starostu obce pana Pavla Chámu, Dis. a místostarostku obce paní Kateřinu Veselou jednáním o koupi pozemku p. č. 2645.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

           Usnesení č. 12/2023 bylo schváleno.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky pověřuje starostu obce pana Pavla Chámu, Dis. a místostarostku obce paní Kateřinu Veselou jednáním o koupi pozemku p.č. 2667.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0 Zdrželi se 1

           Usnesení č. 13/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky pověřuje starostu obce pana Pavla Chámu, Dis. a místostarostku obce paní Kateřinu Veselou jednáním o koupi (směně) pozemku p.č. 2651.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

           Usnesení č. 14/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s pořízením radlice na prohrnování sněhu ve výši 7.900,- Kč bez DPH.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

           Usnesení č. 15 bylo schváleno.

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín dalšího zasedání na

06. 03. 2023 v 18:15 v kanceláři OÚ Horky, a to s obvyklým programem jednání:

 

 1. Zahájení a chválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu
 2. Aktuální dění v obci
 3. Různé – diskuze - závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

          Usnesení č. 16/2023 bylo schváleno.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

09.01.2023

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenka Kodešová a paní Bc. Ivana Půhonná, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 1/2023 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky zamítá poskytnutí finančního příspěvku pro Cesta životem bez bariér, z. s.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2023 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky zamítá prodej pozemku pod sluneční elektrárnou a pověřuje starostu obce Horky pana Pavla Chámu, DiS. k zahájení jednání o podmínkách pronájmu pozemku.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2023 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín dalšího zasedání na

06. 02. 2023 18:15 v kanceláři OÚ Horky, a to s obvyklým programem jednání:

 

 1. Zahájení a chválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisem
 2. Aktuální dění v obci
 3. Různé – diskuze - závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2023 bylo schváleno.

-------------------------------------------------------------------

2022

12. 12. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Pavla Zajíce a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1  

Usnesení č. N-23/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočet obce Horky na rok 2023.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-24/2022 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek č. 23 ke smlouvě č. S/100183/05324179/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu se společností AVE odpadové hospodářství s.r.o.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-25/2022 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočet DSO Rozvoj venkova Potěhy na rok 2023.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-26/2022 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000,-- Kč pro TJ Slovan Horky.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. N-27/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6/2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-28/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje příspěvek 3.000,-- Kč pro Myslivecký spolek Žleby na nákup krmiva pro zvěř.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. N-29/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje příspěvek 4.596,-- Kč pro MŠ Potěhy na nákup hraček pro děti.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-30/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy

o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ za jednorázovou úplatu 2.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-31/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje cenovou nabídku na redesign webových stránek obce.

 

Výsledek hlasování: Pro 2 Proti 4 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-32/2022 nebylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje cenovou nabídku na zabezpečovací zařízení budovy OÚ.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-33/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horky č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-34/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek
a závazků obce Horky k 31. 12. 2022 pověřuje Zastupitelstvo obce Horky k řízení inventarizačních prací a kontrole inventarizační komisi ve složení:

 

Předsedkyni paní Lenku Kodešovou a členy kontrolního výboru paní Ivanu Půhonnou, DiS. a pana Pavla Zajíce.

    

Úkolem inventarizační komise je:

 

projednat inventarizační zápis a návrh na vypořádání případných inventarizačních rozdílů;

podílet se na vyhotovení inventarizačních seznamů a soupisů;

zpracování návrhu likvidace poškozené nebo nadbytečného majetku.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-35/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín dalšího zasedání na 09. 01. 2023 od 18:00 v kanceláři OÚ Horky, a to s obvyklým programem jednání:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-36/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 11. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Ivanu Půhonnou, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2  

Usnesení č. N-17/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek ke smlouvě se ZOD Potěhy.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-18/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s převodem kostela
a hřbitova do majetku obce.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-19/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 5/2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-20/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření DPP se zastupitelkou obce paní Lenkou Kodešovou za účelem přesunu popelnic ze hřbitova a zpět, a to na 1.200,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. N-21/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 10. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a pana Pavla Zajíce.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1  

Usnesení č. N-01/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořízení věcného daru pro MŠ Tupadly ve výši 3.000,-- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-02/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o provozování prodejny potravin a přidruženého sortimentu se spol. UNIKOM a.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-03/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s poskytnutím zábradlí pro umístění reklamy pro Hospůdka Na Špýchaře Potěhy.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. N-04/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje částku za poskytnutí zábradlí pro umístění reklamy ve výši 1.000,-- Kč/kus/měsíc.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. N-05/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje výplatu finančního příspěvku na pohřeb pozůstalým při úmrtí občana obce, a to pro celé volební období 2022-2026, vždy ve výši 2.000,-- Kč.   

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-06/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje výplatu finančního příspěvku rodičům nově narozeného občánka obce, a to pro celé volební období 2022-2026, vždy ve výši 2.000,-- Kč.   

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-07/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje poskytnutí příspěvků dárcům krve formou poukázek pro nákup zboží v prodejně UNIKOM na adrese Horky 111, a to pro celé volební období 2022-2026, ve stejných výších jako byly stanoveny doposud.   

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-08/2022 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí se zřízením věcného břemene za účelem umístění přípojek inženýrských sítí v místní komunikaci pro stavebníka novostavby pana XXXXXXX.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-09/2022 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje změnu pokladních hodin na čtvrtky v čase 17:00-18:00.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-10/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s uzavřením DPP se zastupitelkou obce paní Ivanou Půhonnou, DiS., za účelem výkonu funkce pokladní obce, a to ve výši 150,-- Kč/hod.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-11/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s uzavřením DPP se zastupitelem obce panem Pavlem Zajícem, a to za účelem výkonu funkce obsluhy sběrného místa vybraných odpadů a výrobků podléhajícímu zpětnému odběru.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. N-12/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje částku 150,--Kč/hod. pro uzavření DPP za účelem výkonu funkce obsluhy sběrného místa vybraných odpadů a výrobků podléhajícímu zpětnému odběru s panem Pavlem Zajícem.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-13/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 •  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s výkupem pozemků, na kterých se nacházejí obecní chodníky, a to od občanů obce (p. XXXX,
p. XXXX, pí. XXXX a p. XXXX).

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-14/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s pověřením Mgr. XXXXX přípravou žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace p.č. 690/13, kdy odměna za tuto činnost je podmíněna schválením dotace ze strany poskytovatele dotace.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-15/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín dalšího zasedání na 14. 11. 2022 od 18:00 v kanceláři OÚ Horky, a to s obvyklým programem jednání:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. N-16/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 10. 2022 Zápis z ustavujícího zasedání: uredni-deska/zapis-z-ustavujiciho-zasedani-2022-964.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.-24. 09. 2022 VOLBY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 09. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a paní Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 52/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 53/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na akci: Instalace nové fotovoltaické elektrárny
s výkonem 4 257,54 kWp v areálu Potěhy společnosti ČEPRO, a.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 54/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí, aby se obec podílela na úhradě 50% nákladů na elektrickou energii v budově č.p. 111 a pověřuje starostu obce, aby jednal se spol. UNIKOM, a.s. o snížení spotřeby elektrické energie.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 55/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 08. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a paní Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 48/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje prodej části pozemku
p. č. 691/2 – zahrada, výměra 22 m2 vlastníkovi sousedních pozemků
st. p. č. 499 a p. č. 683/13, v k. ú. a obci Horky za kupní cenu 300 Kč/m2 + náklady na realizaci prodeje 9.000,-- Kč, tzn. celkem 15.600,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 49/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Horky – rekonstrukce komunikace na p.č. 2386/3“ s vítězem výběrového řízení – spol. VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 50/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky:

 • nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č.: 2652 v k.ú. Horky u Čáslavi,

- souhlasí s udělením souhlasu do formuláře „Žádost o připojení výrobny
k distribuční soustavě“ pro účely zjištění kapacity v distribuční síti u společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za podmínky, že v případě rozšíření FVE bude navýšena částka ve stávající smlouvě na zřízení věcného břemene, která byla s obcí Horky uzavřena dne 17.6.2010.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 51/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 08. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 45/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje zhotovitele zakázky "Horky – rekonstrukce komunikace na p. č. 2386/3" společnost VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 46/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vypsat záměr prodeje na odkup části pozemku p.č. 691/2 v k.ú. Horky u Čáslavi.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 47/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 07. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 43/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 3/2022 ke dni 30. 06. 2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 44/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 06. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.  

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 37/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky ruší své usnesení č. 25/2022 ze dne 16. 05. 2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky deleguje Ing. Antonína Hejzlara, starostu obce, na náhradní Valnou hromadu spol. VHS Vrchlice-Maleč, která se uskuteční 07. 07. 2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového zřízení na zhotovitele opravy místní komunikace od novostaveb k silnici III. třídy, s oslovením následujících společností:

 

 • VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.
 • ROKOS STAVBY s.r.o.
 • Dvořáková - stavební firma s.r.o.
 • TES Čáslav, spol. s r. o.
 • T4 Building s.r.o..

 

s příjmem nabídek do 01. 08. 2022. Jako stavební dozor ZO zároveň schvaluje
Ing. Miloslava Bártu.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 40/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje finanční příspěvek 2447,-- Kč pro ANIMA ČÁSLAV, o.p.s. za realizaci dopravní služby Taxík Maxík. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit příspěvek pozůstalým po panu XXXXXX ve výši 1.000,-- Kč.   

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 42/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. 06. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 30/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Závěrečný účet obce Horky za rok 2021.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 31/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje termíny zasedání ZO Horky: 11.07., 08.08, 29.08. a 19. 09. 2022 vždy od 18:00 s navrženým programem jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 32/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky pověřuje Ing. Antonína Hejzlara, starostu obce, jednáním o odpovídajícím zvýšení platby za pronájem obecních pozemků, na kterých je umístěna FVE.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 33/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje zrušení poštovní schránky na křižovatce sil. I. a III. třídy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 34/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje příspěvek ve výši 2.000,-- Kč pro TJ Slovan Horky na pořádání sportovních her dne 18. 06. 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 35/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje příspěvek ve výši 4.000,-- Kč pro Klub vojáků v záloze (4 sportovní střelci z obce Horky). 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 36/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 05. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 22/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Účetní závěrku obce Horky za rok 2021.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje k provedení přezkoumání hospodaření obce Horky (auditu) za rok 2022 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky deleguje Ing. Antonína Hejzlara, starostu obce, na Valnou hromadu spol. VHS Vrchlice-Maleč, která se uskuteční 06. 06. 2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 25/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit rodině XXXX příspěvek 1.000,-- Kč při úmrtí syna XXXXXXXX. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pronajmout sál s kuchyňkou paní XXXXXX dne 25. 06. 2022, a to za obvyklou cenu 1.300,-- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejneru na textil uzavřené dne 17.6.2014 se spol. TextilEco a.s. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 28/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy o poskytování produktu (101-0010 WWW stránky – Roční provoz) se spol. Galileo Corporation s.r.o. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 29/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 04. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit příspěvek 1.000,-- Kč při úmrtí manželky panu XXXXXX a pronájem sálu pro smuteční hostinu dne 29. 04. 2022 za úplatu 1.300,-- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva obce Horky v počtu sedmi zastupitelů, pro volební období 2022 – 2026.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. 04. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 15/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky projednalo a schválilo

N á v r h Závěrečného účtu DSO-Rozvoj venkova Potěhy za rok 2021.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky uzavřít Smlouvu o provozování prodejny potravin a přidruženého sortimentu se společností UNIKOM, a.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout příspěvek na činnost pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, ve výši 1.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 03. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu Bc. Petru Mužíkovou, DiS. a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 10/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje

přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 382.000,- Kč

 • uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Horky
             a Středočeským krajem.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje příspěvek MS Žleby ve výši 3.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit příspěvek 1.000,-- Kč při narození dítěte rodině XXXXXXX. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 02. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 8/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit pozůstalé manželce finanční příspěvek ve výši 1.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. 01. 2022

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 4/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 1/2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky neschvaluje pronájem sálu dne 14.02.2022 panu XXXXX a schvaluje pronájem sálu dne 19.02.2022 paní XXXXX.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Memorandum
o partnerství a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství obce Horky mezi obcí Horky, spol. Elektrárny Opatovice, a.s. a spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 01. 2022

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 1/2022 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek č. 22 ke smlouvě č. S/100183/05324179/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu se společností AVE odpadové hospodářství s.r.o.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2022 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pronájem sálu OÚ paní XXXX dne 07. 05. 2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2022 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021

20. 12. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 80/2021 bylo schváleno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje termíny zasedání Zastupitelstva obce Horky v I. pol. roku 2022: 10. 01., 31. 01., 21. 02., 14. 03., 04. 04., 25. 04., 16. 05., 06. 06. a 27. 06. 2022.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 81/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 6/2021.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 82/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočet obce Horky na rok 2022.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 83/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje rozpočet Mikroregionu Čáslavsko na rok 2022. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 84/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh střednědobého výhledu Mikroregionu Čáslavsko. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 85/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh střednědobého výhledu DSO Rozvoj venkova Potěhy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 86/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vystoupení ze Sdružení místních samospráv ČR.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 87/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje výplatu příspěvku při narození rodičům XXXXXX a YYYYYY, vždy ve výši 1.000,-- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 88/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Horky k 31. 12. 2021,
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., „O účetnictví“ (§ 29 a 30), bude provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Horky k 31. 12. 2021 takto:

 

K řízení inventarizačních prací a kontrole ustanovuji inventarizační komisi ve složení:

 

Předseda komise:Luboš Kruml

 

Členové komise:Bc. Petra Mužíková, DiS.

 

Lenka Kodešová

Úkolem inventarizační komise je:

 

 • projednat inventarizační zápis a návrh na vypořádání případných inventarizačních rozdílů;
 • podílet se na vyhotovení inventarizačních seznamů a soupisů;
 • zpracování návrhu likvidace poškozené nebo nadbytečného majetku.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. 89/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29. 11. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 72/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy
o zajišťování a financování dopravní obslužnosti.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 73/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Návrh rozpočtu DSO Rozvoj venkova Potěhy.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 74/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje: Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 75/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene – umístění vedení el. přípojky bistro BONFOOD. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 76/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření Dodatku č.1
k předmětu smlouvy o dílo ze dne 1.10.2021 Horky – rekonstrukce MK
a chodníku u parku.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 77/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky podporuje projekt výstavby nové mateřské školy v ulici Prokopa Holého v Čáslavi, jehož realizací dojde
k navýšení kapacity mateřských škol ve městě.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 78/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dohodu o provedení práce mezi obcí Horky a zastupitelkou obce paní Lenkou Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 79/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08. 11. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 67/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ za jednorázovou úplatu 2.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 68/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje finanční příspěvek ve výši 30.000,-- Kč pro TJ Slovan Horky.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 69/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 5/2021.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 70/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje finanční příspěvek

700,-- Kč spol ANIMA Čáslav.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 71/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 10. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 63/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ za jednorázovou úplatu 2.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 64/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Horky – rekonstrukce komunikace na p.č. 2386/3“ do programu MMR ČR 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací a zajištění povinného spolufinancování akce.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 65/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje příspěvek na pořízení hraček pro MŠ Tupadly ve výši max. 5.000,-- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 1

Usnesení č. 66/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 09. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS. a pana Luboše   
         Krumla.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 56/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2021.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 57/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Horky – rekonstrukce MK a chodníku u parku“ se spol. VMJ STAVBY Novotný s.r.o., která podala nabídku s nejnižší cenou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 58/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace parkově upravené plochy u obchodu, Horky u Čáslavi“ se spol. VMJ STAVBY Novotný s.r.o., která podala nabídku s nejnižší cenou.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 59/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pronájem sálu dne 27. 11. 2021 paní XXXXXXXXXX.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 60/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje, aby starosta obce dál jednal s možnými nájemci budovy č.p. 111.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 61/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh dohody o vypořádání se spol. Catering Chotěboř s.r.o.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 62/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. 09. 2021

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 51/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit pozůstalému synovi příspěvek 1.000,-- Kč při úmrtí matky.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 52/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky neschvaluje předložený návrh dohody o vypořádání se spol. Catering Chotěboř s.r.o.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 53/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky neschvaluje vstup do Svazu měst

a obcí ČR.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 54/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky neschvaluje vstup do spolku Naše odpadky, z.s.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 55/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. 08. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS. a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 48/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit pozůstalému manželovi příspěvek 1.000,-- Kč při úmrtí manželky.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 49/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje zřízení sjezdu z p.č. 683/8 v k.ú. Horky u Čáslavi na místní komunikaci p.p.č. 1496 v k. ú. Horky u Čáslavi. 

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 50/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 07. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 45/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje nabídku spol. TextilEco a.s. (upravující vývozy kontejneru na textil).

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 46/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření nové smlouvy s kolektivním systémem ELEKTROWIN z důvodu změny legislativy. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 47/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 06. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 40/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Městem Čáslav na dvě lampy veřejného osvětlení za účelem umístění zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 41/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pronájem sálu dne 26. 06. 2021. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 42/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje přijetí úvěru ve výši 4.000.000,-- Kč s dobou splatnosti 10 let a maximální výši úrokové sazby
2,1 % od Komerční banka, a.s., pobočka Kolín.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 43/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se spol. MITOL s.r.o. na opravu budovy č.p. 111, a to oprava fasády, výměny oken a dveří, hromosvodů, zateplení budovy a realizace kontejnerového stání vedle obchodu (předpokládaná částka 320.000,-- Kč) za celkovou nabídkovou cenu 1.250.000,-- Kč.    

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 44/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24. 05. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 33/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky deleguje starostu obce
Ing. Antonína Hejzlara na Valnou hromadu spol. VHS Vrchlice-Maleč, která se uskuteční 7. 6. 2021.

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 34/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Účetní závěrku obce Horky za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 35/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2021.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 36/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje záměr pronájmu majetku obce - 2 ks lamp veřejného osvětlení (označení 2A, 18A) v k.ú. Horky u Čáslavi. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 37/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje následující termíny zasedání:

 

14. 06., 19. 07., 16. 08., 06. 09., 27. 09., 18. 10., 08. 11., 29. 11. a 20. 12. 2021

 

vždy od 18:00 s navrženým programem jednání:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

 

2) Aktuální dění v obci

 

3) Různé – diskuse – závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 38/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje příspěvek 1.000,-- za 20. odběr krve paní XXXXXXXXXXX.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 39/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03. 05. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Závěrečný účet obce Horky za rok 2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky projednalo a schválilo

Návrh Závěrečného účtu DSO-Rozvoj venkova Potěhy na rok 2020.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 25/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene se spol. GasNet, s.r.o., a to za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene v celkové výši 1.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smlouvy
o provozu a zajištění údržby plynovodní přípojky pro nemovitost č.p. 141 se spol. GasNet, s.r.o., ve výši 10,-- Kč/měsíc + DPH.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje kladné vyjádření k realizaci vodovodní přípojky pro parc. č. 683/1 v k.ú. Horky u Čáslavi.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 28/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smluv o zřízení 3x věcného břemene s manželi Holoubkovými, a to za jednorázovou úplatu za zřízení věcných břemen ve výši 1.000,-- Kč za každé uložení inženýrské sítě na pozemku parc. č. 691/3 v k.ú. Horky u Čáslavi.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 29/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření smluv o dílo se spol. Mitol, s.r.o, která podala nejnižší nabídkovou cenu na rekonstrukci objektu č.p. 111. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 30/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplacení příspěvku 1.000,-- Kč při narození dítěte paní XXXXXX.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 31/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje usnesení ve znění: Obec Horky je informována o projektu "Přívětivý Mikroregion Čáslavsko" a souhlasí se zapojením do projektu.  

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 32/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 04. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 17/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje mimořádný příspěvek 3.000,-- za 50. dar krve pro paní XXXXXX.  

 

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 1496 v k.ú. Horky u Čáslavi o výměře 0,68 m2 spol. Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které výše uvedená společnost jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí, a to na dobu neurčitou od uzavření smlouvy „SMLOUVA PRO UMÍSTĚNÍ Z-BOXU A SPOLUPRÁCI PŘI JEHO PROVOZOVÁNÍ“. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu obnovy venkova Středočeského kraje na revitalizaci parku, a to ve výši 387.000,-- Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje Rozpočtové opatření

č. 2/2021.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje k provedení přezkoumání hospodaření obce Horky (auditu) za rok 2021 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora schvaluje Doc. Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. 03. 2021

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Kateřinu Veselou.

 

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 10/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. 1/2021.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření kupní smlouvy se spol. GasNet, s.r.o., a to č. 9421000757/4000236571. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky neschvaluje finanční příspěvek 10.000,-- Kč pro Oblastní Charita Kutná Hora. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky neschvaluje finanční příspěvek 3.000,-- Kč pro Linku bezpečí, z.s. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky nesouhlasí s prodejem obecního pozemku manželům XXXXXXXXX, dle předložené žádosti. 

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s uzavřením smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování se spol. Zásilkovna s.r.o.

 

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. 03. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a paní Kateřinu Veselou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje realizaci akcí uvedených v podkladech pro přípravu projektové dokumentace „Komplexní pozemkové úpravy Potěhy – Horky“.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje příspěvek 3.000,-- Kč pro Myslivecký spolek Žleby. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 9/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 02. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Kateřinu Veselou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 2/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předloženou cenovou nabídku za svoz odpadů od AVE CZ odpadové hospodářství.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu rozvoje venkova Středočeského kraje a pověřuje tímto starostu obce. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje umístění retardéru na místní komunikaci v úseku mezi č.p. 5 a č.p. 13. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 2 Proti 3 Zdrželi se 1

Usnesení č. 5/2021 nebylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje 2x vyplacení příspěvku 1.000,-- při narození dítěte rodičům.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11. 01. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.    

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 1/2021 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020

28.12.2020

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.    

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 58/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh OZV obce Horky č. 1/2020.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 59/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh Rozpočtu DSO Mikroregion Čáslavsko na rok 2021.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 60/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., mezi obcí Horky a dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

 

 

Výsledek hlasování:Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 61/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2020

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.    

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 51/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 4/2020.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 52/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh Rozpočtu obce na rok 2021.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 53/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh Plánu inventur p.č. P-1/2020.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 54/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh Rozpočtu DSO Rozvoj venkova Potěhy na rok 2021.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 55/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pro rok 2021 finanční příspěvek 25.000,- Kč TJ Slovanu Horky z.s. na zajištění sportovních a kulturních akcí.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 56/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje tyto termíny pro jednání zastupitelstva obce v I. pololetí roku 2021: 11.1., 15.2., 1.3., 22.3., 12.4., 3.5., 24.5., 20.6.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 57/2020 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23.11.2020 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

         a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 47/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 3/2020.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 48/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit příspěvek na pohřeb při úmrtí paní Koudelkové a paní Pazderkové, vždy ve výši 1.000,-- Kč.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 49/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce mezi obcí Horky a zastupitelkou obce paní Lenkou Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 50/2020 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2020 

zasedání zrušeno (nouzový stav COVID‑19) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2020

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 43/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nepotřebného majetku dle přiloženého seznamu.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 44/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení nesouhlasného stanoviska k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci akce: Silniční meteostanice I/38 Horky, a to z důvodu plánovaného uložení napájecího kabelu pod nově zrekonstruovanou místní komunikaci v roce 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 45/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení knihovny obce Horky.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 46/2020 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2020

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 41/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor v budově OÚ Horky – mezi obcí Horky a paní E. B. (dle předložené nabídky).

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 42/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.08.2020

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 38/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce Horky č. 1/2020.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 39/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje finanční odměnu za 100. bezpříspěvkový odběr krve ve výši 20.000,-- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 40/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2020

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 35/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Řád pro pohřebiště v obci Horky.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 36/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s umístěním radarového systému, souhlasí s montáží na sloupy veřejného osvětlení, souhlasí s připojením radarového systému k rozvodu elektrické energie z veřejného osvětlení
a pověřuje starostu obce jednáním o platbách za odběr elektrické energie
z veřejného osvětlení a případných platbách za umístění radarového systému na sloupech veřejného osvětlení.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 37/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

24.06.2020

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 30/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet DSO Rozvoj venkova Potěhy za rok 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 31/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje:

•Partnerství obce a oblastní organizace destinačního managementu s názvem Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.,

•Uzavření partnerské smlouvy mezi obcí a oblastní organizací destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. dle přiloženého vzoru,

•Poskytnutí katastrálního území obce pro činnost organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. v cestovním ruchu a zapojení do činnosti organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 32/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje následující termíny zasedání ve II. pololetí roku 2020:

20. 07., 24. 08., 14. 09., 05. 10., 26. 10., 23. 11. a 14. 12. 2020

vždy od 18:00 s navrženým programem jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 33/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním s panem XXXXXXX o odkupu pozemku pod autobusovou zastávkou u čerpací stanice PHM.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 34/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

08.06.2020

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petra Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky deleguje Ing. Antonína Hejzlara, starostu obce, na Valnou hromadu spol. VHS Vrchlice-Maleč, která se uskuteční v roce 2020

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 24/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Horky za rok 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Horky za rok 2019, sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Slovan Horky na pořádání nohejbalového turnaje formou příspěvku na občerstvení.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy se společností REMA, a.s., ohledně zajištění zpětného odběru elektrozařízení a baterií.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 28/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje posunutí termínu příštího zasedání na středu 24. 06. 2020 od 18:00 s ohledem na termín zveřejnění návrhu závěrečného účtu DSO Rozvoj venkova Potěhy.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 29/2020 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2020

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 19/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření dodatku ke kupní smlouvě budovy bývalého obchodu (č.p. 111), kterou se snižuje kupní cena o 20.000,-- Kč z důvodu nevyklizení celého objektu.  

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky deleguje Ing. Antonína Hejzlara, starostu obce, na Valnou hromadu spol. VHS Vrchlice-Maleč, která se uskuteční dne 08. 06. 2020

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 21/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje k provedení přezkoumání hospodaření obce Horky (auditu) za rok 2020 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora schvaluje Doc. Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.04.2020

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenka Kodešová a Bc. Petra Mužíková, DiS.   

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 15/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2020.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje zveřejnit záměr obce pronajmout nemovitý majetek ve výběrovém řízení obálkovou metodou:- nebytový prostor v objektu na adrese Horky 111, 286 01 Čáslav, o výměře 353 m2 , st. 376, k.ú. Horky u Čáslavi, zapsaný na LV 10001, (zastavěná plocha pozemku 233 m2) a pozemek parc. č. 709/2, o výměře 371 m2, vše v k.ú. Horky u Čáslavi, zapsaný na LV 10001.


Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje vyplatit pozůstalým finanční příspěvek při úmrtí pana XXXXX ve výši 1.000,-- Kč a při úmrtí paní XXXX ve výši 1.000,-- Kč.  

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20.04.2020 

zasedání zrušeno (nouzový stav COVID‑19) 

30.03.2020 

zasedání zrušeno (nouzový stav COVID‑19) 

09.03.2020

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 11/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2020.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje poskytnutí příspěvku zaspanému spolku Linka bezpečí.

Výsledek hlasování:   Pro 0 Proti 6 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2020 nebylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje prodat starou zámkovou dlažbu panu XXXXX (Horky XXX) za cenu 2.000,-- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2020

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 09/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje odpis pohledávky ve výši 116.000,-- Kč z účtu 462.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 1 Zdrželi se 1

Usnesení č. 10/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. 01. 2020

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 06/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje finanční příspěvek při narození dítěte paní Jxxx xxxxx a Jxxx xxxxxxx, každé 1.000,-- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 07/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o pronájem sálu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pronájem sálu OÚ + kuchyňky paní Mxxxxx xxxxx, a to dne 21. 11. 2020 za cenu 1.300,-- Kč.

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 08/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. 01. 2020

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 01/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje částku za prodej dřeva z pokácených stromů za cenu 500,-- Kč/m a termín prodeje 07. 01. 2020 od 15:00 u OÚ.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 02/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje opravený dodatek č. 12 ke smlouvě č. 651/293/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 03/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek č. 19 ke smlouvě č. S/100183/05324179/001/2006 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu se společností AVE odpadové hospodářství s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 04/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místnosti a kuchyňky v budově OÚ za cenu 800,-- Kč dne 07. 03. 2020.

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 05/2020 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019

17. 12. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 87/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Horky a TJ Slovan Horky o poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 88/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Horky pro rok 2020.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 89/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet DSO Rozvoj venkova Potěhy pro rok 2020.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 90/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 2288/16 v k.ú. Horky u Čáslavi, o výměře 325m2, za cenu 300,-- Kč/m2, panu T. Pulkrábovi.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 91/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodeje st. pozemku č. 506/2 v k.ú. Horky u Čáslavi, o výměře 144m2, za cenu 550,-- Kč/m2, dále pozemku č. 2716 v k.ú. Horky u Čáslavi, o výměře 23m2, za cenu 550,-- Kč/m2 a také pozemku č. 2717 v k.ú. Horky u Čáslavi, o výměře 24m2, za cenu 300,-- Kč/m2, vše společnosti B3 Reality s.r.o.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 92/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje následující termíny zasedání v 
I. pololetí roku 2020: 06.01., 27.01., 17.02., 09.03., 30.03., 20.04., 11.05., 01.06. a 22.06.2020 vždy od 18:00 s navrženým programem jednání:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 93/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě č. 651/293/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 94/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 95/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09. 12. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a paní Petru Mužíkovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 85/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje
 1. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 86/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 11. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 74/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 75/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horky č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 76/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horky č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 77/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Horky č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 78/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2288/16 v k.ú. Horky u Čáslavi, o výměře 325m2, za cenu 300,-- Kč/m2, panu T. Pulkrábovi.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 79/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
st. pozemku č. 506/2 v k.ú. Horky u Čáslavi, o výměře 144m2, za cenu 550,-- Kč/m2, společnosti B3 Reality s.r.o.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 80/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2717 v k.ú. Horky u Čáslavi, o výměře 24m2, za cenu 300,-- Kč/m2, společnosti B3 Reality s.r.o.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 81/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 2716 v k.ú. Horky u Čáslavi, o výměře 23m2, za cenu 550,-- Kč/m2, společnosti B3 Reality s.r.o.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 82/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na pohřeb pana XXXXX ve výši 1.000,-- Kč.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 83/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku 1.000,-- Kč při narození dítěte paní XXXXXXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 84/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. 11. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 68/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce uzavření kupní smlouvy na pořízení nemovitosti č.p. 111 vč. přilehlého pozemku zapsaného na stejném listu vlastnictví

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 69/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo týkající se víceprací vzniklých při letošní opravě místní komunikace.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 70/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na pořízení příslušenství k výpočetní technice ve výš 7.000,-- Kč pro ZŠ a MŠ Potěhy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 71/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření svozu plastového odpadu o svozy přímo od nemovitostí a pořízení 100 ks nádob o objemu 240 l.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 72/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku 1.000,-- Kč při úmrtí paní XXXXXXXXXX.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 73/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 10. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 65/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení nájemní smlouvy mezi panem Alešem Beranem a Jaroslavem Domasem x obcí Horky ze dne 15. 09. 1996. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 66/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje vstup do MAS Lípa pro venkov.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 67/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 09. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 59/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku 1.000,-- Kč při úmrtí paní XXXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 60/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 61/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odpis finanční částky z účtu 069 ve výši 2.048.392,25 Kč a z účtu 251 částku 200.000,-- Kč. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 62/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní XXXXXXXXX
o napojení sousední nemovitosti na místní komunikaci formou zřízení sjezdu z pozemku  č. st. 109 na pozemek p.č. 709/3.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 63/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přípravu uzavření kupní smlouvy na pořízení nemovitostí: pozemek č. st. 376 – zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je stavba – obchod č.p. 111 – Horky; pozemek parc. č. 709/2 – ostatní plocha; vše v k.ú. Horky u Čáslavi a pověřuje starostu obce jednáním s majitelkou nemovitosti a objednáním vyhotovení znaleckého posudku.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 64/2019 bylo schváleno.

 

26. 08. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 56/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje následující termíny zasedání: 23. 09.; 14. 10.; 04. 11.; 25. 11. a 16. 12. 2019 vždy od 18:00 s navrženým programem jednání:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

 

2) Aktuální dění v obci

 

3) Různé – diskuse – závěr

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 57/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se konal 2-3x týdně (vždy 1 hodinu) sportovní oddíl šermu TJ Slovanu Horky pod vedením pana Hoyera v sále OÚ Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 58/2019 bylo schváleno.

 

29. 07. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Lenku Kodešovou a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 54/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění reklamního poutače na zábradlí u č.p. 34 pro akci na Ranči Dalu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 55/2019 bylo schváleno.

 

15. 07. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Schválení zhotovitele zakázky malého rozsahu Horky – rekonstrukce
komunikace na p.č. 2676 a uzavření související smlouvy.

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 52/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele zakázky malého rozsahu „Horky – rekonstrukce komunikace na p.č. 2676“ a uzavření související smlouvy s vítězem výběrového řízení spol. VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou, IČ: 07678452.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 53/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. 07. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 49/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s poskytnutím příspěvku na pohřeb ve výši 1.000,-- Kč při úmrtí paní XXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 50/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se dne 15.07.2019 konalo mimořádné zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu: Schválení zhotovitele zakázky malého rozsahu Horky – rekonstrukce komunikace na p.č. 2676 a uzavření související smlouvy.

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 51/2019 bylo schváleno.

 

10. 06. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS. a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 46/2019 bylo schváleno.

 

 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje neuskutečnit záměr prodeje pozemku č. 2647/1 v k.ú. Horky u Čáslavi.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 47/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby na zakázku malého rozsahu „Horky – rekonstrukce komunikace na p.č. 2676“ byly osloveny společnosti k podání cenové nabídky:  

 • MZA Stavby s.r.o.,
 • TES, spol. s r.o.   
 • VMJ STAVBY Novotný s.r.o.,

stanovuje termín podávání nabídek do 10. 07. 2019 do 17:00

a stanovuje komisi pro otevírání obálek dne 10. 07. 2019 od 17:15:

 • Ing. Antonín Hejzlar
 • Iveta Mašková
 • Pavel Cháma, DiS.

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 48/2019 bylo schváleno.

 

20. 05. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 38/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává Územní plán Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 39/2019 bylo schváleno.

 

 • Zastupitelstvu obce byla předložena informace o konání veřejné sbírky na pořízení CT do Městské nemocnice Čáslav.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek 10.000,-- Kč na pořízení nového CT do Městské nemocnice Čáslav.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 40/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce akcionáře obce Horky pana Ing. Antonína Hejzlara, pro účast na valné hromadě VHS Vrchlice – Maleč, a.s.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 41/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Horky za rok 2018. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 42/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce Horky za rok 2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 43/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce mezi obcí Horky a zastupitelkou obce paní Lenkou Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 44/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje termíny zasedání o letních prázdninách: 01.07., 29.07. a 26.08.2019 vždy od 18:00 s navrženým programem jednání: 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 45/2019 bylo schváleno.

 

29. 04. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS. a pana Luboše Krumla.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 35/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje umístění návrhu závěrečného účtu obce Horky na úřední desku k připomínkování občanům.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 36/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu neuvolněného starosty obce od II.Q. 2019 ve výši dle nařízení vlády č. 202/2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 37/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08. 04. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 25/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 26/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku 1.000,-- Kč TJ Slovanu Horky na pořádání turnaje starých gard.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 27/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje neposkytnout finanční příspěvek Lince bezpečí, z.s.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 28/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh závěrečného účtu DSO Rozvoj venkova Potěhy za rok 2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 29/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 22/2019 ze dne 18. 03. 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 30/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout příspěvek na činnost pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora, ve výši 1.000,-- Kč.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 31/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouva bude uzavřena se všem nájemci hrobových míst.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 32/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout sál paní Jxxx Pxxx dne 28. 09. 2019 za obvyklou částku.

 

Výsledek hlasování:  Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 33/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje k provedení přezkoumání hospodaření obce Horky (auditu) za rok 2019 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora schvaluje Doc. Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 34/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. 03. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse – závěr   

            a určuje ověřovatelem zápisu pana Luboše Krumla a paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 21/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje neposkytnout příspěvek na činnost pro Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Kutná Hora.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje neposkytnout finanční příspěvek SDH Bratčice.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 23/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje poskytnout 3x finanční příspěvek ve výši 1.000,-- Kč pro rodiče nově narozených občánků.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 24/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 02. 2019

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

            a určuje ověřovatelkami zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 15/2019 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2019 (o oběhu účetních dokladů).

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 16/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 2/2019 (o zabezpečení zákona o finanční kontrole).

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 17/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje odpisový plán na rok 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 18/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořádání a program zájezdu pro dospělé do HDK na Jesus Christ Superstar dne 19. 05. 2019 od 15:00 (resp. 12:00), za nevratný příspěvek na vstupné ve výši 200,-- Kč/osoba, s objednáním autobusové dopravy od spol. ARRIVA a pověřuje vedoucím zájezdu paní Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 19/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje prořez označených stromů vč. těch napadených kůrovcem, formou samovýroby palivového dřeva občanům obce Horky za částku 100,-- Kč/prm.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 20/2019 bylo schváleno.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. 02. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů
      zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

            a určuje ověřovateli zápisu pana Luboše Krumla a Bc. Petru Mužíkovou, DiS..

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 7/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvu obce schvaluje smlouvu o pronájmu prostor na OÚ Horky mezi obcí Horky a paní XXXXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s předloženým návrhem stanov DSO Mikroregion Čáslavsko.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s předloženým návrhem veřejnoprávní smlouvy mezi městem Čáslav a obcí Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje
  • neuzavřít smlouvu o vzájemné podpoře a spolupráci mezi obcí Horky a spol. XXXXXX
  • nevydat povolení k umístění hracího prostoru podle § 115 písmeno a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. 
  •  

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s povolením pokácení stromu org. ŘSD, který se nachází u silnice č. I/38.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termíny konání zasedání ZO Horky v I. pol. roku 2019: 25. 02., 18. 03., 08. 04., 29. 04.,
  20. 05. a 10. 06. 2019 vždy od 18:00 v kanceláři OÚ Horky s navrženým program zasedání:

 

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

            2) Aktuální dění v obci

            3) Různé – diskuse – závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky bere na vědomí zpracovanou pasportizaci místních komunikací.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. 01. 2019

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

            a určuje ověřovatelkami zápisu paní Kateřinu Veselou a Lenku Kodešovou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 1/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvu obce souhlasí s vyhotovením znaleckého posudku od Ing. XXXXX ohledně určení ceny za cestu, kterou mají v pronájmu pánové XXXXXXX a XXXXXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s poskytnutím příspěvku na pohřeb ve výši 1.000,-- Kč při úmrtí paní XXXXX a XXXX.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje cenovou nabídku na opravu podlahy v sále OÚ od XXXXXXXXX v ceně 117.915,-- Kč.  

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s poskytnutím příspěvku na školkovné rodičům dětí, které navštěvují MŠ Tupadly, a to ve výši 150,-- Kč/měsíc/dítě.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 5/2019 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 04. 02. 2019 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/2019 bylo schváleno.

2018

17. 12. 2018

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání: 
                1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

            a určuje ověřovateli zápisu pana Luboše Krumla a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 92/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s návrhem střednědobého výhledu na rok 2019 – 2023 a návrhem rozpočtu na rok 2019 od DSO Rozvoj venkova Potěhy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 93/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s návrhem Stanov DSO Rozvoj venkova Potěhy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 94/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 6/2018.

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 95/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje rozpočet obce Horky na rok 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 96/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Horky a TJ Slovan Horky o poskytnutí dotace ve výši 25.000,-- Kč v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením č. 6/2018.  

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 97/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě mezi obcí Horky a AVE odpadové hospodářství s.r.o., který upravuje ceny svozu odpadu.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 98/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje navrhovanou změnu v územním plánu obce Horky, která se týká pozemku p.č. 2610, k.ú. Horky a která mění původní účel pro průmyslové využití na zeleň soukromou a vyhrazenou z občanské vybavenosti.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 99/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pronájem sálu paní Lence Kodešové dne 16. 03. 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 100/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje poskytnutí příspěvku 1.000,-- Kč při úmrtí paní ********* a 1.000,-- Kč při narození dítěte rodičům ***********.

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 101/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení: k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Horky k 31. 12. 2018, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., „O účetnictví“ (§ 29 a 30), bude provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Horky k 31. 12. 2018 takto:

     K řízení inventarizačních prací a kontrole ustanovuji inventarizační komisi ve složení:

Předseda komise:  Luboš Kruml

Členové komise:   Bc. Petra Mužíková, DiS. 

                                Lenka Kodešová

     Úkolem inventarizační komise je:

 • projednat inventarizační zápis a návrh na vypořádání případných inventarizačních rozdílů;
 • podílet se na vyhotovení inventarizačních seznamů a soupisů;
 • zpracování návrhu likvidace poškozené nebo nadbytečného majetku.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. 102/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 17. 12. 2018 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

        1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 103/2018 bylo schváleno.

---------------------------------------------------------------------

26. 11. 2018

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 88/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje ověřovatelkami zápisu paní Lenku Kodešovou a Kateřinu Veselou.

 

Výsledek hlasování:   Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. 89/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu MK z důvodu víceprací.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 90/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 17. 12. 2018 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

 

 •        1) Úvod

2)Aktuální dění v obci

3) Schválení rozpočtů na rok 2019

4)Různé, Diskuze, Závěr.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 91/2018 bylo schváleno.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. 11. 2018

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje program jednání:

                 1) Zahájení a schválení programu jednání, ustanovení ověřovatelů zápisu

2) Aktuální dění v obci

3) Různé – diskuse - závěr   

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 76/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky pověřuje starostu obce, aby zadal
  Ing. Jiřímu Kejvalovi (Projektová a konzultační kancelář pro dopravní stavby Kutná Hora) přípravu projektů na opravu MK od dětského hřiště k sil. č. I/38 a na opravu MK od dětského hřiště k sil. č. III/33825.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 77/2018 bylo schváleno.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, aby se stal oprávněnou osobou v portálu dotací MMR.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 78/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky souhlasí s posunutím termínu čerpání dotace z MMR pro pořízení digitálního Územního plánu obce Horky, a to do 30. 06. 2019.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 79/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování Územního plánu obce Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 80/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořízení znaku obce na budovou OÚ Horky a vyhotovení vlajek obce Horky.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 81/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 5/2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 82/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Pavla Chámu, DiS., aby zastupoval obec Horky na všech jednáních v DSO Rozvoj venkova Potěhy.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 83/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky určuje člena zastupitelstva obce Ing. Antonína Hejzlara, aby zastupoval obec Horky na všech jednáních v DSO Mikroregion Čáslavsko.

 

Výsledek hlasování:   Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 84/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje dodatek č. 11 ke smlouvě

č. 651/293/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 85/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky schvaluje pořízení geometrické magnetické stavebnice pro MŠ Potěhy v hodnotě do určené částky dle schváleného rozpočtu obce Horky na rok 2018.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 86/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horky stanovuje termín příštího zasedání zastupitelstva na pondělí 26. 11. 2018 od 18:00, které se bude konat v kanceláři OÚ Horky.

 

Navržený program zasedání:

1) Úvod

                2)Aktuální dění v obci

3) Návrh rozpočtu na rok 2019

4)Různé, Diskuze, Závěr.

 

Výsledek hlasování:   Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 87/2018 bylo schváleno.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. 11. 2018

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Kodešovou a pana Luboše Krumla
a zapisovatelem Bc. Josefa Maška, MPA.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. UST-1/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu zvolenými zastupiteli obce
 3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 4. Schválení programu ustavujícího zastupitelstva
 5. Volba volební komise
 6. Schválení volebních řádů pro volbu starosty a místostarosty(ů)
 7. Stanovení počtu místostarostů
 8. Volba starosty obce
 9. Volba místostarosty(ů) obce
 10. Volba předsedy kontrolního výboru
 11. Volba předsedy finančního výboru
 12. Schválení výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva
 13. Stanovení termínu prvního řádného jednání zastupitelstva obce
 14. Závěr

 

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-2/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje členy volební komise paní Kateřinu Veselou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2

Usnesení č. UST-3/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty(ů) postupem navrženým předsedajícím ve volebním řádu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. UST-4/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje pro volební období 2018–2022 dva neuvolněné místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0.

Usnesení č. UST-5/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky určuje místostarostkou, která bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nebude vykonávat svojí funkci, paní Ivetu Maškovou.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1.

Usnesení č. UST-6/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky zřizuje kontrolní výbor a určuje předsedou tohoto výboru pana Luboše Krumla a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. UST-7/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky zřizuje finanční výbor a určuje předsedou tohoto výboru paní Kateřinu Veselou a členy kontrolního výboru paní Lenku Kodešovou a Bc. Petru Mužíkovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3

Usnesení č. UST-8/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje odměnu neuvolněných členů: zastupitel 1.100,-- Kč, místostarosta 2.200,--, pověřený místostarosta 3.500,-- Kč a starosta zákonné minimum neuvolněného starosty zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru dle aktuálně platného nařízení vlády.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-9/2018 bylo schváleno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Horky stanovuje první řádné zasedání na pondělí 12. 11. 2018 s obvyklým programem.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. UST-10/2018 bylo schváleno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Úřad

Svátek

Svátek má Valdemar

Zítra má svátek Vilém

Aktuální počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/13 °C
středa 29. 5. zataženo 25/13 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 26/15 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:13
TÝDEN:13
CELKEM:611555